Loading...
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

EY-KINISH NEWS

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για το Έργο Εδαφικής Συνεργασίας με την Κωδική Ονομασία “ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ”

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Κινητικότητα και τις Μεταφορές η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ευρώπη 2020, όλες οι αστικές και υπεραστικές περιοχές καλούνται να υιοθετήσουν τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που στοχεύουν στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και την προώθηση της μετακίνησης με Δημόσια Μεταφορικά Μέσα, εξυπηρετώντας το στόχο της «μαζικής μεταφοράς» και συγχρόνως εξασφαλίζοντας ποιότητα μετακίνησης με τους χαμηλότερους δυνατούς ρύπους.

Οι Δήμοι Ρόδου, Σύρου – Ερμούπολης και Θήρας σε συνεργασία με την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού και το Ερευνητικό Κέντρο Frederick, συγκρότησαν συνεργατικό εταιρικό σχήμα και υπέβαλλαν το 2016 κοινή πρόταση στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg VA “Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020”, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν ένα φιλόδοξο και συνάμα κοινωνικά χρήσιμο πλαίσιο δράσεων με στόχο την ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημόσιων αστικών μεταφορικών τους συστημάτων.

Η ανταγωνιστική πρόταση των φορέων προκρίθηκε ανάμεσα σε πολλές άλλες και στις 20.11.2017 υπεγράφη μεταξύ του δήμου Ρόδου ως επικεφαλής του σχήματος και της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» η Σύμβαση Χρηματοδότησης και δόθηκε το πράσινο φως για την υλοποίηση της Πράξης με την κωδική ονομασία ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, προϋπολογισμού 1.306.290€.

Το έργο ΕΥ -ΚΙΝΗΣΗ σχεδιάστηκε από τους εταίρους με κύριο στόχο την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και εναλλακτικής κινητικότητας στην διασυνοριακή περιοχή. Με το προτεινόμενο έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ καλούνται οι συμμετέχοντες φορείς να αναπτύξουν ένα πρότυπο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την ενίσχυση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των Αστικών Συγκοινωνιών, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Την ένταξη ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις αστικές μεταφορές που περιλαμβάνει συστήματα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού με χρήση τεχνολογικά προηγμένων μέσων
  • Την αντικατάσταση ή και συμπλήρωση οχημάτων Δημοσίων Συγκοινωνιών με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων
  • Την ανάπτυξη των Αρχών που διέπουν τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ώστε το έργο να λειτουργήσει ευρύτερα ως πολλαπλασιαστής αποτελέσματος στους λοιπούς ΟΤΑ και φορείς δημοσίου συμφέροντος
  • Κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και επισκεπτών, δημιουργία κινήτρων και οργανωμένων εκδηλώσεων για την προώθηση της χρήσης ΜΜΜ και των τηλεματικών εφαρμογών
  • Κοινές δράσεις δημοσιότητας και προώθησης των αποτελεσμάτων και γνωσιακών εργαλείων του έργου

Ο αντίκτυπος του έργου αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της μετακίνησης με ΜΜΜ τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών, καθώς στοχεύει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους. Επιπλέον αναμένεται η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος των περιοχών αναφοράς, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, αφού το έργο συνάδει απόλυτα με το τις κατευθυντήριες γραμμές των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Κινητικότητας(ΟΣΑΚ), που μέχρι την έναρξη υλοποίησης του έργου αποτελούν απροσδιόριστη έννοια για αρκετές περιοχές.

Σήμερα, το έργο έχει ενεργοποιηθεί σε όλες τις περιοχές εφαρμογής και όλες οι επιμέρους δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το έργο υποστηρίζεται ενεργά από την ηγεσία των φορέων που συμμετάσχουν, ενώ τόσο στην πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου (Ρόδος, Φεβρουάριος 2018) όσο και στην δεύτερη συνάντηση (Ερμούπολη Σύρου, Ιούλιος 2018) οι Δήμαρχοι Ρόδου κ. Φ. Χατζηδιάκος και Σύρου – Ερμούπολης κ. Γ. Μαραγκός που φιλοξένησαν τις πρώτες διακρατικές συναντήσεις, τόνισαν την θεσμική υποστήριξή τους για την διευκόλυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων.

Η επόμενη συνάντηση Εταίρων του έργου έχει προγραμματιστεί για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2018 στον Δήμο Θήρας, όπου θα επικαιροποιηθεί η πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Η όλη Πράξη τελεί υπό την εποπτεία της ΚΤΓ του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από Ευρωπαϊκούς πόρους.  

 

 

UPCOMING EVENTS

LATEST NEWS